• тел: 028740325 ; Мобилен: 0879248617
  • info-2213973@edu.mon
  • гр. София, ж.к. „Младост” 1, ул. „ Детска приказка” № 4

За нас

Повече за ДГ 109 "Зорница"

Нашата мисия и цел

Мисия:
Предоставяне на качествено образование и грижа за всяко дете. Съобразяване и зачитане на индивидуалните нужди на всяко дете.
Изграждане на умения за самостоятелност, стимулиране на способностите за общуване и взаимодействие в социалната среда, творческия потенциал на децата.
Осигуряване на сигурна, позитивна и приобщаваща среда, основаваща се на взаимно уважение.
Изграждане на отношения на доверие и сътрудничество със семейната общност.
Визия
Загрижена общност, в която децата да се чувстват обичани, уважавани и насърчавани, за да развиват своите възможности и потенциал в най-голяма степен.
Всяко дете е уникално и специално, и позитивните преживявания, уменията и постиженията му в ранното детство са основа за развитието му в следващите етапи от живота му.
Главна цел
Създаване на позитивна приобщаваща среда за учене на основата на взаимното уважение и демократични принципи – учене чрезигра и „учене през целия живот“.
Включване на заинтересовани страни, както и на семейната общност в живота на детската градина.
Ценност
Моделът и методите, по които се работи следват световните достижения на педагогическата наука и практика в областта на личностно ориентираната педагогика. Осигуряване на благоприятни условия, децата да изживеят пълноценно своето детство и активно да посрещат предизвикателствата на времето.

План за развитие

Философия на програмата на детска градина № 109 „Зорница“
ИДЕЯТА Е ДА СЕ ОСИГУРЯТ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ДЕЦАТА ДА ИЗЖИВЕЯТ ПЪЛНОЦЕННО СВОЕТО ДЕТСТВО И ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ХХІ ВЕК.

Детска градина № 109 „Зорница“ си поставя и работи за постигане на следните цели:
• Да създава позитивна среда за "учене през целия си живот" върху основата на взаимно уважение, толерантност и демократични принципи;
• Да формира нагласи за промяна, творческо въображение, правене на избор и критическо мислене;
• Да изгражда умение за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;
• Да стимулира способности за общуване и сътрудничество в малки и големи групи;
• Да осигурява приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие;
• Да осигурява условие на децата да придобият научни, практически, нравствени умения и отговорности, за да се включат успешно в демократичното общество.
Основните компоненти / индивидуален подход, осигуряване възможности за избор в центрове, сътрудничество със семейството / се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и физическото развитие на децата.
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ
Поставянето на акцент върху индивидуалния подход означава разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете и на създаване на среда и подходящи дейности, които осигуряват чувство на успех, предизвикателства и емоционален комфорт.
Педагогическият екип изгражда стимулираща детското развитие предметно-пространствена среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и спецефичната му семейна среда.
Индивидуализирането се осъществява чрез специално изградениа вътрешна и външна среда, в която са организирани центрове за дейности, стимулиращи правата на избор, самостоятелност и отговорност.
ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЙНОСТ
Всеки център има разнообразно оборудване и материали, съобразено с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение.
Център „Семейство“ помага на децата да разберат своя свят, а чрез ролите, действията и предметите да опознаят света на възрастните, да развият социални, емоционални и когнитивни умения и нагласи.
В центровете „Ограмотяване“ и „Математика“ творческото въображение и комуникативната чувствителност на децата се развиват чрез измисляне на интересни истории, създаване на собствени книжки, драматизиране. Тук се овладяват тайните на математическото познание.
Творческото и артистично възприемане и отразяване на света се осъществява в център „Изкуство“. Разнообразието от материали и дейности провокира фантазията, интелектуалната и социалната енергия, а това прави живота на децата интересен и вълнуващ.
Център „Манипулативни игри“ и „Строителни блокчета“ провокират изобретателността, повишава способността за самостоятелно решаване на проблеми, формира интелектуални умения и усъвършенства фината моторика.
Център „Наука“ провокира умения за наблюдаване, прогнозиране и експериментиране с различни материали. Децата опознават света около себе си чрез проучване и изследване на физическите и природни обекти и явления. Стимулира се евристичното мислене, интелекта, комуникацията, изследователското поведение.
Център „Пясък и вода“ предлага приятни възможности за развитие на умствените и физическите способности на децата. По достъпен и емоционален начин те придобиват сетивен опит, откриват нестандартни решения, генерират ценни идеи за околния свят.
Център „Готварство“ осигурява реални условия за изпълняване на рецепти. Изграждат се умения за здравословен начин на живот и култура на хранене.

УЧАСТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО
Основно е схващането, че семействата имат голямо влияние върху децата и са техните първи възпитатели. Ето защо се утвърждава и подпомага включването им в дейностите в детската градина. Родителите се срещат с учителите за информация и консултации, както и за обмяна на опит с други семейства. Изключително важно е взаимодействието и доброволното партньорство между между педагогическия екип, децата и семействата. Чрез специалните си познания, умения и хоби членовете на семействата са полезни за развитието на децата, а това прави богато и пълноценно общуването и сътрудничеството между възрастни и деца.
На родителите се предоставят възможности за:
• Поддържане на непрекъснат контакт с учителите и взаимно информиране, относно развитието на децата;
• Чрез присъствие в класната стая да оказват помощ и подкрепа на децата си;
• Избор на дейности, в които биха могли, според възможностите и желанията си да бъдат полезни на децата;

История Материална база Сигурност

Детска градина №109 „Зорница” отваря за първи път врати на 01.11. 1973 г. Това е първата детска градина в ж.к. „Младост“.
Сградата на ДГ №109 „Зорница” е общинска собственост. Намира се в гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост” 1, ул. „Детска приказка” № 4.
През 2015 г. старата сграда е реновирана и има 7 градински групи и 2 яслени групи. Всички групи разполагат със слънчеви занимални, обширни и комфортни спални помещения, гардеробни и санитарни възли, отговарящи на държавните изисквания.
Занималните са организирани с центрове за дейност. Всеки от тях има разнообразно оборудване и материали, които се съотнасят с интересите и потребностите, степента на развитие на всяко дете. По този начин всеки център се превръща в лаборатория за детската инициатива и въображение. Има обособено място за провеждане на позитивните педагогически практики „Утринна приказка“ като модел за адаптация на три годишните деца към детската радина и „Утринна среща“ при четири, пет и шест годишните деца за социално, емоционално и познавателно развитие на всяко дете.
ДГ № 109 „Зорница” разполага с: музикален салон, оборудван с детски музикални инструменти; богат набор от сценични костюми, допринасящи за развитието на сценичните изяви на децата; библиотечен кът за четене на приказки, занимания с детска художествена литература и куклен театър.
Създадена е стая за семейството, която дава възможност за срещи с учителите за информация и консултации, както и за обмен на опит с други семейства.
Сред озеленени зони се разполагат десет броя площадки за спорт и игра за всяка група.
В двора на детската градина има футболно игрище, където децата с удоволствие спортуват своя любим спорт. В ДГ №109 „Зорница” има обособен кухненски блок, в който се приготвя здравословна и разнообразна храна за децата.
Сградата на детското заведение се охранява с външно видеонаблюдение, СОТ и жива охрана.

Нашия Екип

Висококвалифицирани и силно мотивирани педагози:


• Директор – Емилия Лещарова
• Яслена група „Патета“: м.с. Цветанка Варадинова, м.с. Ваня Петкова, помощник възпитатели: Мария Райчева и Надежда Минчева
• Яслена група „Мечета“: м.с. Катерина Лазарова, Соня Цветкова, помощник възпитатели: Татяна Нинова и Десислава Димитрова
• Група „Снежанка“: Валентина Димитрова – старши учител, Юлия Момчилова – учител, Виолета Лазова – помощник възпитател
• Група „Мечо Пух“: Силвия Иванова – старши учител, Мария Димитрова – учител, Лиляна Филипова – помощник възпитател
• Група „Патиланци“: Анелия Димитрова – старши учител, Румяна Найденова – учител, Силвия Дамянова – помощник възпитател
• Група „Пинокио“: Миглена Василева – старши учител, Теодора Василева – учител, Мария Гецова – помощник възпитател
• Група „Звезди“: Нели Лилова – учител, Светла Минкова – учител, Людмила Михайлова – помощник възпитател
• Група „Гъбки“: Невена Иванова – старши учител, Станислава Найденова – учител, Кремена Вълчева – помощник възпитател
• Група „Слънчо“: Росица Соколарска – старши учител, Марина Цонкова – учител, Пепа Василева – помощник възпитател
Административен персонал:
• Главен счетоводител – Ивайло Георгиев
• Технически секретар – Лидия Томова
• Домакин - Елза Каралейна
• Касиер - Майя Златкова
Медицинско обслужване – м.с. Таня Геова
Кухненски персонал – Иванка Иванова, Радка Георгиева, Красимира Димитрова
Охрана и поддръжка на сградата: Кирил Георгиев, Андрей Мекичарски